Chính sách bảo mật

Trường Nhật ngữ Joto quản lý thông tin cá nhân để có thể phân biệt với người sử dụng (có thể đối chiều dễ dàng với các thông tin khác, bao gồm thông tin có thể chỉ định ra người sử dụng). Thông tin cá nhân nhận được từ người sử dụng thì bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email.... Để sử dụng và quản lý một cách hợp lí thông tin cá nhân,ở đây quy định phương châm bảo đảm thông tin và bảo đảm thông tin cá nhân của người sử dụng.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Trường Nhật ngữ Joto làm công việc về giáo dục, nên sẽ sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích dưới đây.
 • Các hoạt động quảng cáo của trường Nhật ngữ Joto dùng đến các tài liệu hướng dẫn về trường.
 • Phiếu khảo sát về trường Nhật ngữ Joto
 • Gửi các tài liệu đối với yêu cầu của từng loại tài liệu.
 • Phân phối thông tin cho các tạp chí mail, quản lý dữ liệu (DM) của Trường Nhật ngữ Joto
 • Các cơ quan ủy nhiệm và quản lý học bổng,...
 • Các cơ quan quản lý, đại lý bán giáo trình giảng dạy
 • Hỗ trợ việc xin việc làm hay học lên cao của học sinh đang học ở trường
 • Trường Nhật ngữ Joto tổ chức thực thi và quản lý công việc giáo dục đối với các học sinh khác của nhà trường.
 • Quản lý những người có liên quan đến nhà trường, chẳng hạn như danh sách cựu sinh viên
Dịp sử dụng thông tin cá nhân
Trường Nhật ngữ Joto sử dụng thông tin cá nhân trong những trường hợp dưới đây .
 • Trường hợp người sử dụng dùng các dịch vụ mà trường Nhật ngữ Joto cung cấp ghi lại tên và địa chỉ...
 • Trường hợp người sử dụng ghi tên, địa chỉ...đăng kí vào trang web hoặc vào biểu mẫu hỏi thắc mắc.
 • Trường hợp người sử dụng để lại thông tin về số điện thoại,email... để thắc mắc về nội dung liên quan đến trang web này.
Cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân
Trừ trong trường hợp có sự đồng ý của người sử dụng hoặc theo yêu cầu của pháp luật, không được cung cấp thông tin của người sử dụng cho bên thứ ba.
Tùy thuộc vào nghiệp vụ truyền dẫn ra bên ngoài mà cũng có trường hợp ủy thác cho bên thứ ba dùng thông tin cá nhân của người sử dụng.
Về việc sử dụng, quản lý thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng thì chỉ được dùng cho mục đích rõ ràng, trừ trường hợp theo quy định pháp luật thì không được dùng chúng nếu không nhận được sự đồng ý từ trước của người sử dụng.
Công khai , chỉnh sửa thông tin cá nhân...
Trong trường hợp có chú ý từ chính người cung cấp thông tin cá nhân thì cần có phương pháp nhanh chóng và hợp lí thực hiện công khai, chỉnh sửa, xóa thông tin.
Lúc đó, để xác nhận danh tính thực sự của người đó cần yêu cầu tên, địa chỉ, ngày sinh hoặc giấy tờ liên quan.

Ngày 11 Tháng 9 năm 2012
Trường Nhật ngữ Joto Hiệu trưởng Kanai Keikaku

Page top