Quy trình tuyển sinh

入学までの流れイメージ

Từ khi đăng ký tuyển sinh cho đến khi nhập học trường Nhật ngữ Joto

Tuỳ theo từng trường hợp khác nhau thì việc xin visa hay thời gian tuyển sinh có khác nhau, nhưng về cơ bản đều giống nhau, và thông tin sau đây là quy trình tuyển sinh cho đến khi nhập học.


学生 入学申込	 必要な全書類と選考料を送付
入学5か月前まで
城東日本語学校 送付書類のチェック、入学審査 合格報告、学費の請求
入学2か月前頃
学生 学費納入 錠号日本語学校 入学許可書&在留資格認定証明書送付
入学1ヵ月前まで 学生 日本大使館へ書類を持参し、ビザを取得 日本へ出発、入学
Page top