สมัครเข้ารับการศึกษา

ในกรณีที่จะสมัครขอวีซ่านักศึกษาต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรเตรียมความพร้อม

 • ผู้ที่สําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 12 ปี (ในแต่ละประเทศระยะเวลาในการศึกษาแตกต่างกัน)
 • ผู้ที่สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติสําหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในประเทศตน
  (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่มีคุณวุฒิเทียบเท่า) (ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นจะต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
 • สามารถยื่นใบรับรองภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไปตอนสมัครเข้าเรียน หรือมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5 ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีผู้ค้ำประกันการพักอาศัย ซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศบ้านเกิดของตน

หลักสูตรการจ้างงานทั่วไป

 • เป็นผู้จบการศึกษามหาวิทยาลัยของประเทศตน (วิชาเอกใดก็ได้)
 • ในขณะที่สมัครเข้าเรียน จำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีคนรับรองในประเทศตนหรือในประเทศญี่ปุ่น

ทักษะเฉพาะ หลักสูตร 1 ปี

 • ผู้ที่สําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 12 ปี (ในแต่ละประเทศระยะเวลาในการศึกษาแตกต่างกัน)
 • ผู้ที่สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติสําหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในประเทศตน
  (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปหากต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น)
 • สามารถยื่นใบรับรองภาษาญี่ปุ่น 400 ชั่วโมงขึ้นไปตอนสมัครเข้าเรียน หรือมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4 ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีคนค้ำประกันการพำนักในญี่ปุ่นหรือประเทศบ้านเกิด

ระยะเวลาการลงทะเบียนและวันปิดรับสมัคร

เวลาเปิดภาคเรียน ปิดรับสมัคร
เดือนเมษายน กลางเดือนพฤศจิกายนของปีก่อน
เดือนกรกฎาคม กลางเดือนมีนาคม
เดือนตุลาคม กลางเดือนพฤษภาคม
เดือนมกราคม กลางเดือนกันยายนของปีก่อน
Page top