วิธีลงทะเบียน

入学までの流れイメージ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต

ปกติจะมีการรับเข้าเรียนโดยทั่วไปดังนี้ โดยมีกรณีที่แตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากเวลาเข้าศึกษาและการยื่นขอวีซ่า


学生 入学申込	 必要な全書類と選考料を送付
入学5か月前まで
城東日本語学校 送付書類のチェック、入学審査 合格報告、学費の請求
入学2か月前頃
学生 学費納入 錠号日本語学校 入学許可書&在留資格認定証明書送付
入学1ヵ月前まで 学生 日本大使館へ書類を持参し、ビザを取得 日本へ出発、入学
Page top